Activity in the DCMC Lab


謝師宴 2022.08.01

謝師宴 謝師宴 謝師宴 謝師宴

尾牙 2022.01.23

尾牙 尾牙 尾牙 尾牙 尾牙 尾牙 尾牙 尾牙 尾牙 尾牙 尾牙 尾牙 尾牙 尾牙 尾牙 尾牙 尾牙

教師節 2021.09.28

教師節 教師節

尾牙 2021.01.24

尾牙 尾牙 尾牙 尾牙 尾牙 尾牙

校慶實驗室參觀日 2020.11.11

校慶實驗室參觀日 校慶實驗室參觀日

教師節 2020.09.29

教師節 教師節

謝師宴 2020.07.26

謝師宴 謝師宴

尾牙 2020.01.19

尾牙 尾牙 尾牙 尾牙

教師節 2019.09.25

謝師宴 謝師宴

謝師宴 2019.07.27

謝師宴 謝師宴

尾牙 2019.01.26

尾牙 尾牙

教師節 2018.09.28

教師節 教師節

謝師宴 2018.06.29

謝師宴 謝師宴

導生聚 2018.04.17

導生聚 導生聚

尾牙 2018.01.21

尾牙 尾牙 尾牙 尾牙

畢業團拍 2016.06.03

畢業團拍 畢業團拍 畢業團拍 畢業團拍 畢業團拍 畢業團拍

尾牙 2016.01.23

尾牙 尾牙 尾牙 尾牙 尾牙 尾牙

導生聚 2015.11.06

導生聚 導生聚 導生聚 導生聚

教師節 2015.9.25

教師節 教師節 教師節 教師節 教師節 教師節

參訪神基科技 2015.9.03

參訪神基科技 參訪神基科技 參訪神基科技 參訪神基科技 參訪神基科技
參訪神基科技 參訪神基科技 參訪神基科技 參訪神基科技 參訪神基科技

迎新 2015.9.01

迎新 迎新

送舊 2015.7.22

送舊 送舊

謝師宴 2015.7.20

謝師宴 謝師宴 謝師宴 謝師宴 謝師宴

導生聚 2015.6.12

導生聚 導生聚 導生聚

畢業團拍 2015.6.25

畢業團拍 畢業團拍 畢業團拍 畢業團拍

尾牙 2015.1.17

尾牙 尾牙 尾牙 尾牙


 

  Original Editor:
Current Admin:
Last Update:
Contact:
C.H. Hsiao
Yi-Shun Wang

Yi-Shun Wang